STRONA GŁÓWNA
O nas
Gaz ziemny
TARYFA
Gazyfikacja
Kontakt
IRiESD
Plan ograniczeń
Ograniczenia w ruchu
kwiecień 2016
marzec 2016
luty 2016
marzec 2015
lipiec 2014
marzec 2014
kwiecień 2013
GAZ ZIEMNY
Przyłącza gazowe
Instalacje gazowe
Urządzenia gazowe
Finansowanie
Przepisy prawne
Wnioski i umowy
Ciekawostki
Media o nas
Archiwum

Przepisy prawne

   
JAKOŚĆ GAZU ZIEMNEGO
Jakość gazu ziemnego dostarczonego do odbiorcy określają przepisy:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ nr 1113 z dnia 6 kwietnia 2004r.w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci(Dz. U. Nr 105, poz. 1113) oraz Polska Norma (PN-C-04753:2002).
                  
               
  
  TARYFA DLA PALIWA GAZOWEGO
Taryfa uwzględnia postanowienia:
a) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), z pokrewnymi ustawami:
 
b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105, poz. 1113),
 
c) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. Nr 28, poz. 165),
 
d) Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz.343, z późn. zm.),
 
e) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. Nr 178, poz. 1252).
                  
                   
         
  ZASADY PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Zasady przyłączenia do sieci gazowej regulują następujące przepisy:
a) ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz.625 z późń. zm.),
 
b) ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623 – tekst ujednolicony), oraz pokrewne ustawy i obwieszczenia:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r.
 
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690) z późniejszymi zmianami,
 
d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz.891).
  
             
 
INSTALACJE GAZOWE
Aby bezpiecznie korzystać z instalacji gazowej właściciel lub zarządca nieruchomości zgodnie z zapisami: Prawa budowlanego (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) powinien co najmniej raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).
  
                    
           
KONTROLA INSTALACJI GAZOWYCH
Kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać tylko upoważnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia