STRONA GŁÓWNA
O nas
Gaz ziemny
TARYFA
Gazyfikacja
Kontakt
IRiESD
Plan ograniczeń
grudzień 2016
październik 2016
wrzesień 2016
czerwiec 2016
maj 2016
kwiecień 2016
marzec 2016
luty 2016
marzec 2015
lipiec 2014
marzec 2014
kwiecień 2013
GAZ ZIEMNY
Przyłącza gazowe
Instalacje gazowe
Urządzenia gazowe
Finansowanie
Przepisy prawne
Wnioski i umowy
Ciekawostki
Media o nas
Archiwum

Przepisy prawne

   
JAKOŚĆ GAZU ZIEMNEGO
Jakość gazu ziemnego dostarczonego do odbiorcy określają przepisy:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ nr 1113 z dnia 6 kwietnia 2004r.w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci(Dz. U. Nr 105, poz. 1113) oraz Polska Norma (PN-C-04753:2002).
                  
               
  
  TARYFA DLA PALIWA GAZOWEGO
Taryfa uwzględnia postanowienia:
a) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), z pokrewnymi ustawami:
 
b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105, poz. 1113),
 
c) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. Nr 28, poz. 165),
 
d) Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz.343, z późn. zm.),
 
e) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. Nr 178, poz. 1252).
                  
                   
         
  ZASADY PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Zasady przyłączenia do sieci gazowej regulują następujące przepisy:
a) ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz.625 z późń. zm.),
 
b) ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623 – tekst ujednolicony), oraz pokrewne ustawy i obwieszczenia:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r.
 
c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690) z późniejszymi zmianami,
 
d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., Nr 133, poz.891).
  
             
 
INSTALACJE GAZOWE
Aby bezpiecznie korzystać z instalacji gazowej właściciel lub zarządca nieruchomości zgodnie z zapisami: Prawa budowlanego (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) powinien co najmniej raz w roku sprawdzić stan instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).
  
                    
           
KONTROLA INSTALACJI GAZOWYCH
Kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać tylko upoważnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia